Shows 42 product(s)

003Z1061

MSV-F2, DN 50, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 50 s měřicími koncovkami, PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1062

MSV-F2, DN 65, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 65 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1063

MSV-F2, DN 80, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 80 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1064

MSV-F2, DN 100, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 100 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1065

MSV-F2, DN 125, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 125 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1066

MSV-F2, DN 150, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 150 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1067

MSV-F2, DN 200, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 200 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1068

MSV-F2, DN 250, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 250 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1069

MSV-F2, DN 300, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 300 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1070

MSV-F2, DN 50, PN 25, Příruba

MSV-F2 DN 50 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením

Zobrazit: