ECL Comfort-regulatorer

Visar 13 produkt(er)

ECL COMFORT 200/230 V

ECL COMFORT 200/230 V

ECL Comfort 110, 22 V - 26 V, Typ av tidsomkopplare: Ingen tidsomkopplare

087B1251

RSK: 5511817

ECL Comfort 110 – 24 V AC

ECL Comfort 110, 22 V - 26 V, Typ av tidsomkopplare: Vecka

087B1252

RSK: 5511818

ECL Comfort 110 med tidsprogram – 24

ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Typ av tidsomkopplare: Ingen tidsomkopplare

087B1261

RSK: 5511814

ECL Comfort 110 – 230 V AC

ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Typ av tidsomkopplare: Vecka

087B1262

RSK: 5511815

ECL Comfort 110, 230 V, med tidsprogram

Visa: