Shows 42 product(s)

003Z1087

MSV-F2, DN 25, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 25 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1088

MSV-F2, DN 32, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 32 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1089

MSV-F2, DN 40, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 40 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1090

MSV-F2, DN 350, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 350 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1091

MSV-F2, DN 400, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 400 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1092

MSV-F2, DN 15, PN 25, Příruba

MSV-F2 DN 15 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením

003Z1093

MSV-F2, DN 20, PN 25, Příruba

MSV-F2 DN 20 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením

003Z1094

MSV-F2, DN 25, PN 25, Příruba

MSV-F2 DN 25 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením

003Z1095

MSV-F2, DN 32, PN 25, Příruba

MSV-F2 DN 32 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením

003Z1096

MSV-F2, DN 40, PN 25, Příruba

MSV-F2 DN 40 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením

Zobrazit: