Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Danfoss rešpektuje vaše súkromie. Preto by sme vás chceli zoznámiť s našimi internými predpismi a bezpečnostnými opatreniami na ochranu vašich osobných údajov, či už kupujete niektorý z výrobkov značky Danfoss alebo si prehliadate naše internetové stránky. Ak nám poskytnete vaše osobné údaje, spoločnosť Danfoss sa zaväzuje zaobchádzať s nimi v zmysle nižšieuvedených interných predpisov. Odporúčame vám si tieto pravidlá podrobne prečítať.

Súhlas s internými predpismi spoločnosti Danfoss o zaobchádzaní s osobnými údajmi a ich aktualizáciou

Použitím internetových stránok Danfoss dávate spoločnosti Danfoss súhlas na použitie vašich osobných údajov v súlade s nižšieuvedenými internými predpismi o zaobchádzaní s osobnými údajmi. Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo jednostranne upravovať a meniť tieto interné predpisy. Všetky tieto úpravy a zmeny sú záväzné pre všetkých používateľov a návštevníkov internetových stránok spoločnosti Danfoss a ich aktuálne znenie bude uverejnené na internetových stránkach Danfoss.

Typy osobných údajov a ich použitie

Pokiaľ sa návštevník internetových stránok zaregistruje a stane sa „registrovaným používateľom“, spoločnosť Danfoss o ňom zhromažďuje nasledujúce osobné údaje – meno, titul, názov firmy, e-mailové adresy, telefónne čísla, atď. Spoločnosť Danfoss nevyžaduje tieto osobné údaje na získanie prístupu na tieto internetové stránky Danfoss, ktoré sú otvorené pre verejnosť.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

V niektorých prípadoch sa môže stať, že bude nevyhnutné poskytnúť niektoré vaše osobné údaje oprávneným tretím stranám (napr. pokiaľ vám zasielame objednaný výrobok, spoločnosť Danfoss musí poskytnúť vaše meno a adresu zasielateľskej spoločnosti). Spoločnosť Danfoss samozrejme limituje prístup tretích strán k vašim osobným údajom. Vo všetkých ostatných prípadoch sa Danfoss zaväzuje neposkytovať vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Aktualizácia osobných údajov u registrovaných používateľov

Spoločnosť Danfoss vás žiada, aby ste vždy uvádzali pravdivé a aktuálne platné osobné údaje. O akýchkoľvek zmenách mena, adresy, zamestnávateľa, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy by ste mali spoločnosť Danfoss neodkladne informovať, aby sme mohli aktualizovať vaše údaje vo vašej zákazníckej karte.

Ako spoločnosť Danfoss používa súbory cookie

Spoločnosť Danfoss si uvedomuje svoju zodpovednosť voči spoločnosti ako celku a obzvlášť voči našim jednotlivým zákazníkom a návštevníkom našich webových lokalít.