VACON® 20 Cold Plate

Shows 5 product(s)

135N0831

VA20CP-3L-0008-4-CP+BM25-000001888

VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB

VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
7,6 AMP, 380 – 480 V AC
DBIN, Žiadny panel
C2 Komerčné a priemys. prostr., VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB

135N1948

VA20CP-1L-0004-2-CP+BM25-000000401

VACON0020-1L-0004-2-CP
VACON® 20CP
3,7 AMP, 208 – 240 V AC
Bez brzdy, Žiadny panel
C1 Komerčné prostredie, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-1L-0004-2-CP

135N7666

VA20CP-1L-0004-2-CP+BM25-000001891

VACON0020-1L-0004-2-CP+GSCB

VACON0020-1L-0004-2-CP+GSCB
VACON® 20CP
3,7 AMP, 208 – 240 V AC
Bez brzdy, Žiadny panel
C1 Komerčné prostredie, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-1L-0004-2-CP+GSCB

135U1907

VA20CP-1L-0005-2-CP+BM25-000001893

VACON0020-1L-0005-2-CP+GSCB

VACON0020-1L-0005-2-CP+GSCB
VACON® 20CP
4,8 AMP, 208 – 240 V AC
Bez brzdy, Žiadny panel
C1 Komerčné prostredie, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-1L-0005-2-CP+GSCB

136H4806

VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25-000001900

VACON0020-3L-0016-4-CP+GSCB

VACON0020-3L-0016-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
-16 AMP, 380 – 480 V AC
DBIN, Žiadny panel
C2 Komerčné a priemys. prostr., VXS020CP_FRAME_SIZE_MS3
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-3L-0016-4-CP+GSCB

Zobraziť: