Visar 26 produkt(er)

Termoställdon, TWA-A, RA, 24 V, NC (normalt stängd), 0.95 m

088H3110

RSK: 5386371

TWA-A NC 24V

Termoställdon, TWA-A, RA, 24 V, NO (normalt öppen), 0.95 m

088H3111

RSK: 5386372

TWA-A NO 24V

Termoställdon, TWA-A, RA, 230 V, NC (normalt stängd), 0.95 m

088H3112

RSK: 5386373

TWA-A NC 230V

Termoställdon, TWA-A, RA, 230 V, NO (normalt öppen), 0.95 m

088H3113

RSK: 5386374

TWA-A NO 230V

Termoställdon, TWA-A, RA, 24 V, NC/S (med ändlägesbrytare), 0.95 m

088H3114

RSK: 5386375

TWA-A NC/S 24V

Visa: