VACON® NXP Air Cooled

Shows 542 product(s)

132H0240

7DP-000355-000019788

NXP00035-A5H1SSS-A1AF0000C3+QGLM+DPAP

NXP00035-A5H1SSS-A1AF0000C3+QGLM+DPAP
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 3 A,IP54/NEMA12
문자 숫자 조합식 표시창
IEC61800-3
내장형 제동 초퍼
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX 써미스터
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: 영어
프레임 04
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP00035-A5H1SSS-A1AF0000C3+QGLM+DPAP

132H0254

7DP-020552-000017026

NXP02055-A2T0SSV-

NXP02055-A2T0SSV-A1A20000C2+DPAP
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 205 A,IP21/NEMA1
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: (C2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: 영어
프레임 08
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP02055-A2T0SSV-A1A20000C2+DPAP

132H0714

7DP-002255-000025950

NXP00225-A5H1SSS-

NXP00225-A5H1SSS-A1A2000000+QGLM+LS60+DPAP+GNUA+GNEA
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 22 A,IP54/NEMA12
문자 숫자 조합식 표시창
IEC61800-3
내장형 제동 초퍼
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 05
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP00225-A5H1SSS-A1A2000000+QGLM+LS60+DPAP+GNUA+GNEA

132H1511

7DP-038550-000029265

NXP03855-A0T0SSG-A1A20000C2+GADN

NXP03855-A0T0SSG-A1A20000C2+GADN
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 385 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: (C2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: 영어
프레임 10
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP03855-A0T0SSG-A1A20000C2+GADN

132H1584

7DP-001652-000022242

NXP00165-A2T1SSV-A1A2B40000+QGLM

NXP00165-A2T1SSV-A1A2B40000+QGLM
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 16 A,IP21/NEMA1
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
내장형 제동 초퍼
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: AI,2AO(mA,isol),+24V/외부
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 05
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP00165-A2T1SSV-A1A2B40000+QGLM

보기: