Data privacybeleid

Danfoss respecteert uw privacy. Of u nu een van de kwaliteitsproducten van Danfoss koopt of gewoon op de websites van Danfoss surft, Danfoss wil ervoor zorgen dat u zich op uw gemak voelt met ons privacybeleid en de veiligheidsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Daarom heeft Danfoss een reeks bindende bedrijfsvoorschriften (BCR's) ten uitvoer gelegd, die een wereldwijde norm voor vereisten inzake gegevensbescherming invoeren waaraan alle Danfoss-entiteiten moeten voldoen. De BCR's zijn goedgekeurd door de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming en vormen de basis voor de verwerking van persoonsgegevens door Danfoss. 

Als u persoonsgegevens aan Danfoss verstrekt of wij persoonsgegevens over u uit andere bronnen verzamelen, zal Danfoss deze verwerken in overeenstemming met dit beleid, dat tevens de belangrijkste inhoud van de BCR's van Danfoss bevat. Danfoss raadt u aan dit privacybeleid volledig te lezen. 


1. Algemene beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens

Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en met een passend niveau van gegevensbescherming worden verwerkt, hanteert Danfoss de volgende verwerkingsprincipes:

 • persoonsgegevens worden op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze verwerkt; 
 • persoonsgegevens worden uitsluitend voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en vervolgens niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;
 • persoonsgegevens zijn toereikend, relevant en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; 
 • persoonsgegevens zijn juist en worden waar nodig bijgewerkt, en in het geval van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens worden deze gecorrigeerd of gewist of wordt de verdere verwerking hiervan opgeschort;
 • persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij verder worden verwerkt, worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren;
 • persoonsgegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat een passende beveiliging van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Danfoss zal u altijd informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij wij een gegronde reden hebben om dit niet te doen.


2. Soorten persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens op verschillende manieren wanneer u via de verschillende bestaande kanalen met ons in contact treedt.

Een deel van de persoonsgegevens moet worden verwerkt, zodat wij u kunnen voorzien van de diensten die u hebt aangevraagd, en een deel van de persoonsgegevens kunt u vrijwillig verstrekken. Wij zullen u altijd laten weten welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld via het gebruik van een sterretje (*)) en wat de gevolgen zijn wanneer u dergelijke gegevens niet aan ons verstrekt, bijvoorbeeld dat wij niet (volledig) aan uw verzoek kunnen voldoen. 

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen over het algemeen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, titel, werkgever, enz.;
 • informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via online contactformulieren, e-mails of telefoon;
 • profielgegevens voor het geval u een profiel of account bij ons aanmaakt, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord;
 • gebruikersinformatie, zoals technische gegevens met betrekking tot gebruik en weergave, inclusief IP-adressen, wanneer u onze websites of toepassingen bezoekt, ook op sites van derden;
 • transactiegegevens, met inbegrip van creditcardgegevens wanneer u goederen of diensten bij ons koopt;
 • informatie uit slimme meters, meteropneming van het verbruik van verwarming, koeling, water en andere nutsvoorzieningen;
 • sollicitatiegegevens, waaronder uw CV, voor het geval u solliciteert naar een baan bij Danfoss. Bij het indienen van uw sollicitatie ontvangt u afzonderlijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens in dat verband;
 • informatie ontvangen via onze Ethics Hotline.

In het algemeen verwerken wij geen bijzondere categorieën persoonsgegevens (bijzondere persoonsgegevens) over u, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of wij dit moeten doen om te voldoen aan de geldende regelgeving.


3. Onze doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens alleen om een legitiem doel na te streven en over het algemeen verwerken we uw persoonsgegevens alleen als:

 • u toestemming hebt gegeven voor een dergelijke verwerking; of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract; of
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn; of 
 • de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd en een dergelijke verwerking niet als schadelijk voor u wordt beschouwd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te voorzien van producten, diensten en informatie die u bij ons aanvraagt; of
 • om u nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal te sturen, waaronder enquêtes; of
 • om onze zakelijke relaties te beheren en te onderhandelen over overeenkomsten en deze uit te voeren; of
 • om algemene klantenservice en -ondersteuning te bieden; of
 • om klanteninzichten en kennis te vergaren over de manier waarop onze verschillende diensten, waaronder websites en toepassingen, en producten worden gebruikt, evenals om deze te evalueren en verbeteren; of
 • om met u te communiceren over verschillende zaken; of
 • om het onderzoek te voltooien van meldingen die door u zijn ingediend via ons klokkenluidersysteem, de "Ethics Hotline"; of
 • om de toepasselijke wetgeving na te leven.

4. Cookies

We kunnen cookies gebruiken op onze websites of onze toepassingen. Lees meer over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid, dat u vindt in de voettekst van elke website.


De verwerkingsdoeleinden van gegevens die middels het gebruik van cookies zijn verzameld, zijn de volgende:

 • de werking, de verbetering en de optimalisering van de prestaties en de gebruikerservaring van de website en de diensten hiervan; 
 • de uitvoering van analyses en segmentaties van klanten en gebruikers om ons begrip van onze gebruikers te verbeteren en betere en op maat gemaakte diensten te leveren aan gebruikers, waaronder u; 
 • statistische doeleinden.

5. Gebruik van uw persoonsgegevens binnen de Danfoss-groep

Danfoss is een wereldwijde organisatie met entiteiten over de hele wereld. Als algemene regel geldt dat de verwerkingsverantwoordelijke voor de over u verwerkte persoonsgegevens de lokale Danfoss-entiteit is waar u klant bent, waarmee u contact opneemt of waarmee u een overeenkomst sluit. Met het oog op de hierboven onder punt 3 genoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens echter met andere entiteiten van de Danfoss-groep delen, om een taak uit te voeren waartoe opdracht wordt gegeven door de verwerkingsverantwoordelijke (waarbij de ontvanger optreedt als verwerker van de gegevens) of om een legitiem eigen doel na te streven (waarbij de ontvanger optreedt als individuele verwerkingsverantwoordelijke), mits het beschikbaar maken of bekendmaken van uw persoonsgegevens niet bij wet beperkt is.

Voor Danfoss-entiteiten die in landen buiten de EER zijn gevestigd die niet als veilig derde land worden beschouwd (d.w.z. die geen passend niveau van gegevensbescherming waarborgen), dienen de BCR's van Danfoss als legitieme basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens.

6. Bekendmaking, overdracht en terbeschikkingstelling van persoonsgegevens aan ontvangers

De bekendmaking en overdracht van uw persoonsgegevens door ons aan ontvangers (natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, agentschappen of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden bekendgemaakt) wordt tot een minimum beperkt en vindt plaats onder voorbehoud van het bestaan een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Onder de volgende omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens bekendmaken of beschikbaar stellen aan ontvangers:

 • wanneer ontvangers namens ons diensten uitvoeren, zoals hosting, cloudcomputing, IT-ondersteuning, marketingdiensten, administratieve diensten, opleidingsdiensten of andere gegevensverwerking. Dergelijke ontvangers mogen de persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en de relatie wordt geregeld door een schriftelijke verwerkersovereenkomst; of
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • indien u vooraf toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking van persoonsgegevens aan een ontvanger of
 • in het geval van een fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van het vermogen van Danfoss (inclusief, maar niet beperkt tot, faillissements- of soortgelijke procedures) of
 • zoals uiteengezet in ons cookiebeleid, zie punt 4 hierboven.

Als de ontvanger van de persoonsgegevens is gevestigd in een land buiten de EU/EER dat geen toereikend niveau van gegevensbescherming waarborgt, dragen wij uw persoonsgegevens alleen over aan een dergelijke ontvanger na uitvoering van een schriftelijke overdrachtsovereenkomst op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.


7. Geautomatiseerde individuele beslissingen

Wij kunnen gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens. Geautomatiseerde besluitvorming vindt alleen plaats als de beslissing:

 • noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Danfoss;
 • is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaronder Danfoss valt, en waarin tevens passende maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen; of
 • wordt genomen op basis van uw toestemming. 

Indien wij geautomatiseerde besluitvorming toepassen, zorgen wij ervoor dat passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

Bijzondere persoonsgegevens worden in geen geval verwerkt middels geautomatiseerde besluitvorming, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang op basis van de toepasselijke wetgeving. 


8. Uw toestemming

Zoals hierboven vermeld, zullen sommige van onze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op uw toestemming. In dat geval hebt u het recht uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Als u uw toestemming intrekt, stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij en voor zover verdere verwerking of opslag is toegestaan of vereist volgens de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens of andere toepasselijke wet- en regelgeving. 

Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. Verder is het mogelijk dat wij als gevolg van de intrekking van uw toestemming niet in staat zijn uw verzoeken in te willigen of u onze diensten te verlenen.


9. Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft Danfoss passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter waarborging van een beveiligingsniveau dat is afgestemd op de risico's van de verwerking en de aard van de persoonsgegevens die moeten worden beschermd, rekening houdend met de stand van de technologie en de kosten van het gebruik hiervan. 

Na een evaluatie van het risico heeft Danfoss maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen onopzettelijk verlies, vervalsing, niet-toegelaten bekendmaking of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van persoonsgegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.


10. Opleiding 

Om ervoor te zorgen dat we altijd voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de in de BCR's van Danfoss vastgestelde vereisten en om ervoor te zorgen dat onze medewerkers bekend zijn met deze regelgeving, hebben we een intern opleidings- en onderwijsprogramma voor privacy ontwikkeld dat moet worden afgerond door onze medewerkers overal ter wereld die een permanente of regelmatige toegang tot persoonsgegevens hebben. 


11. Interne controles

Danfoss voert regelmatig controles uit van de lopende verwerking van persoonsgegevens om er zeker van te zijn dat alle Danfoss-entiteiten zich aan de BCR's van Danfoss houden en de persoonsgegevens dienovereenkomstig verwerken.

De controles hebben betrekking op alle aspecten van de BCR's, met inbegrip van alle IT-systemen, databanken, veiligheidsbeleid/-normen, opleidingsprogramma's, privacybeleid en handboeken die Danfoss met betrekking tot de BCR's heeft opgesteld. 


12. Uw rechten

U hebt recht op toegang tot de over u verwerkte gegevens, onder voorbehoud van bepaalde wettelijke uitzonderingen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonsgegevens. U hebt daarnaast het recht om uw persoonsgegevens zo nodig te corrigeren. U kunt er ook voor kiezen om ons te verzoeken de verwerking te beperken.

Wij verwijderen of corrigeren alle informatie die onjuist of verouderd is vanwege de tijd die is verstreken sinds deze werd verzameld of vanwege andere informatie die wij in ons bezit hebben.

Als u ons hier schriftelijk om verzoekt, verwijderen wij ook uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, tenzij wij een wettelijke grond hebben om de verwerking voort te zetten, bijvoorbeeld als de verwerking nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of teniet te doen of nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten contract. 

Neem contact met ons op via de onder punt 16 opgenomen contactpunten om gebruik te maken van de bovengenoemde rechten.

Verstrek ons met betrekking tot dergelijke verzoeken relevante informatie om uw verzoek af te handelen, met inbegrip van uw volledige naam en e-mailadres, zodat wij u kunnen identificeren. Wij zullen zo spoedig mogelijk en binnen een maand op uw verzoek reageren.

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u een klacht indienen bij uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.


13. Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Danfoss, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 

Danfoss heeft een klachtensysteem voor de privacy opgezet – de Danfoss Ethics Hotline – waar u uw klacht online kunt indienen.

U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij uw plaatselijke Danfoss-entiteit of bij het moederbedrijf Danfoss A/S:

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Global Data Protection Office

GDPO@danfoss.com

We onderzoeken en beoordelen uw klacht en nemen indien nodig contact met u op voor meer informatie. 

We streven ernaar een klacht of bezwaar binnen één maand te behandelen. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, informeren wij u over de redenen voor de vertraging en de tijd (niet langer dan zes maanden na ontvangst) waarop de beslissing naar verwachting kan worden verstrekt.

U kunt ook te allen tijde voor, tijdens of na de hierboven beschreven klachtenprocedure een klacht indienen bij uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming of bij andere autoriteiten onder wier bevoegdheid de desbetreffende plaatselijke Danfoss-entiteit of Danfoss A/S valt. 


14. Links naar andere websites, enz.

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites of naar geïntegreerde sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven (websites van derden) of voor de praktijken van dergelijke bedrijven met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens. Wanneer u websites van derden bezoekt, moet u het beleid van de eigenaren hiervan met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en ander relevant beleid lezen.


15. Wijzigingen aan dit privacybeleid 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid in de toekomst te wijzigen naar aanleiding van wijzigingen in de van toepassing zijnde wetgeving, de BCR's van Danfoss of de processen van Danfoss. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.


16. Contactgegevens

Als u een verzoek of een vraag hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of dit privacybeleid in het algemeen, neem dan contact op met onze General Data Protection Officer:

Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Global Data Protection Office

GDPO@danfoss.com