Varnostni regulatorji tlaka

Shows 11 product(s)

Funkcija: Varnostni regulator za sprostitev tlaka (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Bypass

SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 navoj bypass

Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Zunanji navoj, G 1 A, Različica vgradnje: prosto

SAVD PN25 20/6,3 1-5 navoj dovod/povratek

Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Zunanji navoj, G 1 1/4 A, Različica vgradnje: prosto

SAVD PN25 25/8 1-5 navoj dovod/povratek

Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Zunanji navoj, G 1 3/4 A, Različica vgradnje: prosto

SAVD PN25 32/12,5 1-5 navoj dov/pov

Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 3.00 bar - 12.00 bar, Zunanji navoj, G 1 A, Različica vgradnje: prosto

SAVD PN25 20/6,3 3-12 navoj dov/pov

Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

SAVD PN25 32/12,5 1-5 prirobnica dovod/povratek

Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

SAVD PN25 40/20 1-5 prirobnica dovod/povratek

Funkcija: Varnostni regulator za reduciranje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

SAVD PN25 50/25 1-5 prirobnica dovod/povratek

AVDA, PN 10, DN 15, 1.90 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, Notranji navoj, Rp 1/2

AVDA 15 tlačni regulator 0,1–1,2 bar

AVDA, PN 10, DN 20, 3.40 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, Notranji navoj, Rp 3/4

AVDA 20 tlačni regulator 0,1–1,2 bar

Ogled: