Shows 42 product(s)

003Z1061

MSV-F2, DN 50, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 50 s měřicími koncovkami, PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1062

MSV-F2, DN 65, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 65 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1063

MSV-F2, DN 80, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 80 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1064

MSV-F2, DN 100, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 100 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

003Z1065

MSV-F2, DN 125, PN 16, Příruba

MSV-F2 DN 125 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením

Zobrazit: