VACON® NXP Air Cooled

展示2,459产品(s)

132H0059

7DP-000352-000013170

NXP00035-G2H1SSS-

NXP00035-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 3 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Chinese(中文)
机架 04
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00035-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN

132H0060

7DP-000752-000013220

NXP00075-G2H1SSS-

NXP00075-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 7 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Chinese(中文)
机架 04
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00075-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN

132H0061

7DP-003852-000013224

NXP00385-G2H1SSS-

NXP00385-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 38 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Chinese(中文)
机架 06
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00385-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN

132H0162

7DP-004552-000018921

NXP00455-G2H1SSS-ANA2B40000

NXP00455-G2H1SSS-ANA2B40000
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 45 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
机架 06
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00455-G2H1SSS-ANA2B40000

132H0163

7DP-010552-000018904

NXP01055-G2H0SSS-ANA2B40000

NXP01055-G2H0SSS-ANA2B40000
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 105 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
无制动
A Slot: AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
机架 07
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP01055-G2H0SSS-ANA2B40000

132H0228

7DP-000752-000019772

NXP00075-A2H1SSV-A1A2A50000+FL26+DPAP+DLCN

NXP00075-A2H1SSV-A1A2A50000+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 7 Amp,IP21/NEMA1
字母数字显示
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 04
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00075-A2H1SSV-A1A2A50000+FL26+DPAP+DLCN

132H0356

7DP-010552-000017785

NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN

NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 105 Amp,IP21/NEMA1
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: 无扩展板
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: A4,3DI( 编码器 RS422),+5V/+15V
D Slot: B1,6 个可编程 DI/DO
E Slot: B5, 3RO(NO)
Manual: Chinese(中文)
机架 07
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN

132H0423

7DP-030052-000023479

NXP03005-G2H0SSG-A1A2000000+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 300 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 09
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP03005-G2H0SSG-A1A2000000+FL26+DPAP+DLCN

132H0448

7DP-010552-000023688

NXP01055-G2H1SSV-

NXP01055-G2H1SSV-A1A3A5B100+FL26+ASFIFF17+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 105 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻
C Slot: A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
D Slot: B1,6 个可编程 DI/DO
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 07
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP01055-G2H1SSV-A1A3A5B100+FL26+ASFIFF17+DPAP+DLCN

132H0574

7DP-046050-000025408

NXP04605-G0N0SSG-A1A2000000+FL26+DLCN

NXP04605-G0N0SSG-A1A2000000+FL26+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 460 Amp,IP00
图形面板
无 EMC 保护
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 10
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP04605-G0N0SSG-A1A2000000+FL26+DLCN

132H0575

7DP-038550-000025409

NXP03855-A0N0SSB-A1A3000000+DLCN

NXP03855-A0N0SSB-A1A3000000+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 385 Amp,IP00
字母数字显示
无 EMC 保护
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 10
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP03855-A0N0SSB-A1A3000000+DLCN

132H0693

7DP-008755-000026414

NXP00875-G5T1SSV-A1A2A500C5

NXP00875-G5T1SSV-A1A2A500C5
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 87 Amp,IP54/NEMA12
图形面板
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
D Slot: 无扩展板
E Slot: C5,带 Sub-D9 的 PROFIBUS DP
Manual: English(英语)
机架 07
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00875-G5T1SSV-A1A2A500C5

132H0694

7DP-016855-000026415

NXP01685-G5T1SSV-A1A3A500CP

NXP01685-G5T1SSV-A1A3A500CP
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 168 Amp,IP54/NEMA12
图形面板
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻
C Slot: A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
D Slot: 无扩展板
E Slot: CP,PROFINET
Manual: English(英语)
机架 08
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP01685-G5T1SSV-A1A3A500CP

132H0789

7DP-016852-000025825

NXP01685-G2H0SSS-A1A200C200+FL26+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 168 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 08
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP01685-G2H0SSS-A1A200C200+FL26+DLCN

132H0949

7DP-026152-000004408

NXP02615-G2H0SSG-

NXP02615-G2H0SSG-A1AFB40000+FL26+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 261 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO,ATEX 热敏电阻
C Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 09
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP02615-G2H0SSG-A1AFB40000+FL26+DLCN

132H0950

7DP-059050-000026699

NXP05905-G0N0SSA-A1AFB40000+FL26+DLCN

NXP05905-G0N0SSA-A1AFB40000+FL26+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 590 Amp,IP00
图形面板
无 EMC 保护
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO,ATEX 热敏电阻
C Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 11
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP05905-G0N0SSA-A1AFB40000+FL26+DLCN

132H1028

7DP-026160-000029009

NXP02616-G0N0NSA-A1A2B4B4BH+FL26+DLCN

NXP02616-G0N0NSA-A1A2B4B4BH+FL26+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc), 261 Amp,IP00
图形面板
无 EMC 保护
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: BH,3 个温度测量通道
Manual: Chinese(中文)
机架 10
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP02616-G0N0NSA-A1A2B4B4BH+FL26+DLCN

132H1418

7DP-003122-000020312

NXP00312-G2H1SSV-

NXP00312-G2H1SSV-A1A2A5C200
Vacon NXP - 产品范围
230 Vac, 31 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
D Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
机架 05
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00312-G2H1SSV-A1A2A5C200

132H1483

7DP-00095T-000023556

NXP00095-BTH1STS-A1A3A5B9C2

NXP00095-BTH1STS-A1A3A5B9C2
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 9 Amp,IP 安装支架
无本地控制面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻
C Slot: A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
D Slot: B9,1RO(NO),5 件 41-240VAC
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: English(英语)
机架 04
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00095-BTH1STS-A1A3A5B9C2

132H1484

7DP-00165T-000023548

NXP00165-BTH1STS-A1A3A5B9C2

NXP00165-BTH1STS-A1A3A5B9C2
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 16 Amp,IP 安装支架
无本地控制面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻
C Slot: A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
D Slot: B9,1RO(NO),5 件 41-240VAC
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: English(英语)
机架 05
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00165-BTH1STS-A1A3A5B9C2

查看: