VACON® NXP Air Cooled

展示2,458产品(s)

132H0059

7DP-000352-000013170

NXP00035-G2H1SSS-

NXP00035-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 3 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Chinese(中文)
机架 04
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00035-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN

132H0060

7DP-000752-000013220

NXP00075-G2H1SSS-

NXP00075-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 7 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Chinese(中文)
机架 04
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00075-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN

132H0061

7DP-003852-000013224

NXP00385-G2H1SSS-

NXP00385-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 38 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Chinese(中文)
机架 06
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00385-G2H1SSS-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLCN

132H0162

7DP-004552-000018921

NXP00455-G2H1SSS-ANA2B40000

NXP00455-G2H1SSS-ANA2B40000
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 45 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
机架 06
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00455-G2H1SSS-ANA2B40000

132H0163

7DP-010552-000018904

NXP01055-G2H0SSS-ANA2B40000

NXP01055-G2H0SSS-ANA2B40000
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 105 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
无制动
A Slot: AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
机架 07
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP01055-G2H0SSS-ANA2B40000

132H0228

7DP-000752-000019772

NXP00075-A2H1SSV-A1A2A50000+FL26+DPAP+DLCN

NXP00075-A2H1SSV-A1A2A50000+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 7 Amp,IP21/NEMA1
字母数字显示
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 04
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP00075-A2H1SSV-A1A2A50000+FL26+DPAP+DLCN

132H0356

7DP-010552-000017785

NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN

NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 105 Amp,IP21/NEMA1
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: 无扩展板
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: A4,3DI( 编码器 RS422),+5V/+15V
D Slot: B1,6 个可编程 DI/DO
E Slot: B5, 3RO(NO)
Manual: Chinese(中文)
机架 07
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP01055-A2T1SSV-00A2A4B1B5+FL26+DPAP+DLCN

132H0423

7DP-030052-000023479

NXP03005-G2H0SSG-A1A2000000+FL26+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 300 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 09
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP03005-G2H0SSG-A1A2000000+FL26+DPAP+DLCN

132H0448

7DP-010552-000023688

NXP01055-G2H1SSV-

NXP01055-G2H1SSV-A1A3A5B100+FL26+ASFIFF17+DPAP+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 105 Amp,IP21/NEMA1
图形面板
IEC61800-3
集成式制动斩波器
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻
C Slot: A5,3DI( 编码器 10-24V),15/24Vout
D Slot: B1,6 个可编程 DI/DO
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 07
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP01055-G2H1SSV-A1A3A5B100+FL26+ASFIFF17+DPAP+DLCN

132H0574

7DP-046050-000025408

NXP04605-G0N0SSG-A1A2000000+FL26+DLCN

NXP04605-G0N0SSG-A1A2000000+FL26+DLCN
Vacon NXP - 产品范围
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 460 Amp,IP00
图形面板
无 EMC 保护
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: Chinese(中文)
机架 10
根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP04605-G0N0SSG-A1A2000000+FL26+DLCN

查看: